Udskydelse af generalforsamling i Digterparken

I henhold til vedtægterne skal ordinær generalforsamling afholdes i april, men bestyrelsen regner med alles opbakning til, at dette udskydes. Vi vil senere melde en ny dato ud ca. 3-4 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen følger af vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det foregående år
 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse og godkendelse af honorar til bestyrelsen
 6. Fastsættelse og godkendelse af budget for det igangværende år og kontingent for det efterfølgende år
 7. Valg af bestyrelse
  1. Formand
  2. Kasserer
  3. Bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år, 2 i ulige år)
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

 

Orientering og status på nuværende tidspunkt

 

 1. Bestyrelsens beretning er i første omgang indholdet via artikler i Digterbladet, samt nyhedsbreve på hjemmesiden. Egentlig beretning gives på kommende generalforsamling.
 2. Regnskab samt budget vedlægges til medlemmernes orientering. Regnskabet er revideret, og indstilles til godkendelse når der kan afholdes generalforsamling. Spørgsmål kan rettes til kassereren.
 3. Indkomne forslag udskydes til generalforsamlingen.
 4. Bestyrelseshonorar og fastsættelse af dette afventer generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsen arbejder videre under de tidligere givne økonomiske rammer. Budgettet for 2020 ligger op ad tidligere års økonomiske ramme. I 2020 afholdes der omkostninger til oprensning af kloaker, samt oprensning i vores søer. Budgettet og kontingentet indstilles til godkendelse på den kommende generalforsamling.
 6. Bestyrelsen forsætter med den nuværende sammensætning indtil der kan afholdes valg på den ordinære generalforsamling.
 7. – do –
 8. Bestyrelsen vil indstille, at Deloitte genvælges som revisor

 

Regnskab/Årsrapport kan ses her og findes også under downloads