Tag-arkiv: Nyheder

Afhentning af storskrald

Kære Naboer

Vedr. Storskrald.

Bestyrelsen er blevet kontaktet af Vestforbrændningen, og bedt om at ligge dette på vores hjemmeside, til jeres info.
Har du ikke modtaget sms vedr. storskraldsafhentningen i går og har noget du skulle have hentet, så kontakt Vestforbrændings Kundeservice på 70 25 70 60 , kundeservice@vestfor.dk eller via selvbetjeningen.
Så kan du komme med på opsamlingsturen fredag d.14/5 (affald skal være sat frem til skel senest kl. 06.00), men kun hvis du skrives på deres liste. De skal have besked senest onsdag d.12/5 kl. 12.

 

mvh

Bestyrelsen

Ny folder om Hegn og Skel i Digterparken

Digterparkens bestyrelse har udarbejdet en ny folder med information om regler omkring hegn og skel.
 • Hvilke regler gælder omkring min grund? 
 • Hvilke fælles regler har vi for at sikre områdets positive karakter?
 • Må jeg opføre hegn mod vej og fællesområder?
 • Hvor kan jeg få yderligere oplysninger?
 
Det er kommunen der er myndighed på området, idet deklarationen er en del af den kommunale lokalplan. Derfor er det også kommunen der har ansvar for at deklarationen overholdes. Grundejerforeningens bestyrelse forsøger at hjælpe grundejere med at forstå kommunens regler.
 
På vegne af Grundejerforeningens bestyrelse
 
Jacob Goltermann

Aflysning af juletrætændings arrangement

Kære naboer

Som følge af de seneste Covid-19 restriktioner ? har vi besluttet, at vores juletræstænding ??(med gløgg ?) arrangement aflyses i år.

Arrangementet var planlagt til søndag 15. november, men vi finder det ikke forsvarligt at samle så mange børn, voksne og ældre ?.

Vores store dejlige juletræ vil naturligvis blive tændt i november – som vi plejer – så alle kan nyde synet og begynde at komme i julestemning ????.

Pas på jer, jeres nærmeste og jeres naboer ?? til vi ses igen.

– Bestyrelsen

Info vedr. generalforsamling

Der deles i weekenden 23-24 okt. indkaldelse ud til Generalforsamling d. 10/11 i Grundejerforeningen.

Bestyrelsen vil med baggrund i de nyeste restriktioner melder ud inden 31/10 hvorledes Generalforsamlingen afvikles, eller den bliver aflyst.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Generalforsamling 10/11-2020

Til alle grundejere.

Bestyrelsen vil søge at afholde generalforsamling d. 10/11 2020 kl. 19:30 på Borupgaard Gymnasium. Generalforsamlingen vil blive afholdt under de til enhver tid gældende anbefalinger fra myndighederne.

Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne, og husstandsomdeles ultimo oktober.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10/10.

mvh

Bestyrelsen

Aflysning af Skt. Hans

Vi ser ingen anden udvej end at aflyse fejring af Skt Hans i Digterparken i år på grund af fortsat forsamlingsforbud. Det er “brand-ærgerligt”, og faktisk anden gang inden for få år, at vi må aflyse – sidste gang på grund af tørke og forbud mod bål.
Sommerfesten 23/8-2020 er der endnu ikke tage beslutning om, så følg med her på siden hen over sommeren.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

sp. til regnskab 2019 fra grundejer

Kære Grundejere,

Vi har fået disse spørgsmål fra Anne, som jeg hermed vil besvare og reflekterer på.

Mvh.

Finn Andersen, LHA 49, Kasserer

Hej Finn.

Jeg kan se, at vi har tabt 30.000 kr. på kursreguleringer af værdipapirer.

Dette er korrekt, at der har været kursreguleringer i den størrelse. Samtidig er der modtaget ca. 33.000,- kr. som indtægter i form af udbytte.

Er helt med på, at vi er i usikre tider og tiden er bestemt ikke inde til at begynde at sælge papirer. Men kan det være, at vi skal overveje andre måder at investere på? Står papirerne i aktier eller primært obligationer?

Grundejerforeningens placerede midler – de godt 2,3 mio.kr. – er placeret i Danske Invest, og alle kan se på nettet hvorledes forvaltningen udvikler sig. Slå koden DK0015989610 op på www.danskeinvest.dk.

Puljen er valgt med lav risiko, og der er ingen planer om at omlægge placeringen af midlerne. Profilen for

placeringen er:

 • Investeringspolitik. Afdelingen investerer bredt i danske obligationer som opfylder reglerne for anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler. For at opnå en merrente med lav risiko investeres i højere forrentede obligationer samt op til 20% af porteføljen i erhvervsobligationer. (kilde:www.danskeinvest.dk)

Kunne man overveje at lave en meningsmåling på vores aktiviteter?

Grundejerforeningens aktivitetsniveau og budgetterne herfor besluttes årligt på generalforsamlingen. Det er dermed her, at meningstilkendegivelserne sker (læs: meningsmåling).

Det er dejligt, at vi har så mange aktiviteter, men er behovet der også? Festerne danner underskud. Fester vi for naboområdernes børn?

Det er bestyrelsens klare opfattelse, hvilket årligt bakkes op af generalforsamlingen, at de aktiviteter der afholdes bør fortsætte på nuværende niveau og omfang. Det er naturligvis altid op til generalforsamlingen at beslutte anderledes. Men bestyrelsen vil fortsat indstille, at en del af vores kontingentindbetalinger anvendes til disse aktiviteter.

I stedet for at budgettere med underskud, kunne vi så tænke på hvad der sker, når vi får pålagt at grave fjernvarme ned? Eller kloakkerne er i så dårlig stand at det ikke er nok at spule dem? De må efterhånden være ca. 60 år. Det vil være ærgerligt at have festet alle pengene op når de store omkostninger falder. Foreligger der måske en langtidsplan?

Grundejerforeningens resultat skal ses over en længere årrække. Nogen år er der store udgifter til snerydningen, andre år er der stort set ingen udgifter hertil. Dette samme gælder for plejning af de grønne områder, oprydning i søer, kloakvedligeholdelse, legepladser, fitnessredskaber m.m.

I perioden 2013-2019 er det samlede overskud ca. 230.000 kr.

Bestyrelsen tænker hele tiden langsigtet. HVIS der på et tidspunkt skulle komme markante og store

anlægsudgifter, er der dels foreningens formue, dels muligheden for yderligere egen betaling. Disse

beslutninger vil altid skulle tages af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Viggo Barfoeds Allé 46

2750 Ballerup

Udskydelse af generalforsamling i Digterparken

I henhold til vedtægterne skal ordinær generalforsamling afholdes i april, men bestyrelsen regner med alles opbakning til, at dette udskydes. Vi vil senere melde en ny dato ud ca. 3-4 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen følger af vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det foregående år
 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse og godkendelse af honorar til bestyrelsen
 6. Fastsættelse og godkendelse af budget for det igangværende år og kontingent for det efterfølgende år
 7. Valg af bestyrelse
  1. Formand
  2. Kasserer
  3. Bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år, 2 i ulige år)
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

 

Orientering og status på nuværende tidspunkt

 

 1. Bestyrelsens beretning er i første omgang indholdet via artikler i Digterbladet, samt nyhedsbreve på hjemmesiden. Egentlig beretning gives på kommende generalforsamling.
 2. Regnskab samt budget vedlægges til medlemmernes orientering. Regnskabet er revideret, og indstilles til godkendelse når der kan afholdes generalforsamling. Spørgsmål kan rettes til kassereren.
 3. Indkomne forslag udskydes til generalforsamlingen.
 4. Bestyrelseshonorar og fastsættelse af dette afventer generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsen arbejder videre under de tidligere givne økonomiske rammer. Budgettet for 2020 ligger op ad tidligere års økonomiske ramme. I 2020 afholdes der omkostninger til oprensning af kloaker, samt oprensning i vores søer. Budgettet og kontingentet indstilles til godkendelse på den kommende generalforsamling.
 6. Bestyrelsen forsætter med den nuværende sammensætning indtil der kan afholdes valg på den ordinære generalforsamling.
 7. – do –
 8. Bestyrelsen vil indstille, at Deloitte genvælges som revisor

 

Regnskab/Årsrapport kan ses her og findes også under downloads