Veje og stier

Veje og stier er dels kommuneveje og dels private fællesveje. Digterparken og alle 10 m -vejene, der har asfaltbelægning, er kommunevej, der vedligeholdes af Ballerup Kommune. Alle boligvejene og de interne stier, der har SF-stensbelægning er private fællesveje, der vedligeholdes af grundejerforeningen.
 
Alle veje og stier skal uanset årstiden være rene og farbare, hvilket er de enkelte grundejeres forpligtelse at sikre.
I "Regulativ for Vintervedligeholdelse og Renholdelse af Veje og Stier i Ballerup Kommune" er de nærmere regler fastlagt. Regulativet fås ved henvendelse til Ballerup Kommune.
 
Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse
De private fællesveje og -stier og fortovene langs kommunevejene skal renholdes af de grundejere, hvis ejendom grænser op til dem.
Af miljømæssige årsager bør der ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse.
 
Snerydning og glatførebekæmpelse.
På de private fællesveje og -stier og fortovene på kommunevejene skal de grundejere, hvis ejendom grænser op til dem, foretage snerydning og glatførebekæmpelse.
Af miljømæssige årsager anbefales, at man anvender grus til glatførebekæmpelse.
Grundejerforeningen udlægger hvert efterår grusdepoter til fri afbenyttelse langs Digterparken.
Ved kraftigt snefald rekvirerer Grundejerforeningen assistance til snerydning, hvilket dog ikke fratager grundejerne nogen af deres forpligtelser. Det er en hjælp til selvhjælp.
 
Beskæring af træer og buske.
Træer, buske og hække skal af de pågældende grundejere holdes tilbageskåret, så de ikke er til gene for færdslen. På nedenstående skitse er vist de minimumsmål det skal overholdes.
 
Ved parkering på vejene gælder Færdselslovens almindelige regler.
Undgå så vidt mulig at parkere på boligvejene, da bilerne er til stor gene for bl.a. renovationskørslen og ofte umuliggør snerydning.
Der bør være parkering på egen grund til de køretøjer, der hører til ejendommen.