Vedtægter

 1. Navn og hjemsted
 2. Formål
 3. Medlemsforhold
 4. Stemmeret
 5. Udgiftsfordeling, hæftelse og andel af formue
 6. Kontingent og andre ydelser til foreningen
 7. Generalforsamling
 8. Bestyrelse
 9. Tegningsret
 10. Regnskab og revision
 11. Opløsning

 

Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Grundejerforeningen Digterparken. Foreningens hjemsted er Ballerup.

 

§2. Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle de fællesanliggender, der fremgår af deklarationen af 11. oktober 1960, som er tinglyst på ejendommens matr. nr. 6 a, 6 y, 7 a m. fl. af Ballerup by og sogn (nedenfor alene benævnt som "deklarationen").

I tillæg hertil søger foreningen, gennem diverse sociale aktiviteter, at værne om, og fremme godt naboskab i Digterparken.

Inddragelse af andre fællesanliggender kræver generalforsamlingens godkendelse, jf. reglerne om vedtægtsændringer.

 

§3. Medlemsforhold

Enhver ejer af en eller flere parceller, beliggende på følgende veje, er medlem af grundejerforeningen:

 • Digterparken

 • Knudsminde Allé

 • Storfyrstinde Olgas Allé

 • Ludvig Holsteins Allé

 • Kai Hoffmanns Allé

 • Thøger Larsens Allé

 • Axel Juels Allé

 • Aage Berntsens Allé

 • Viggo Barfoeds Allé

Vejene er en blanding af offentlige veje og private fællesveje. Knudsminde Allé er ejet af Valborg Hansens Mindelegat.

Et medlem, der sælger sin ejendom, er først fritaget for sine medlemsforpligtelser når formand / kasserer har modtaget oplysninger om købers navn, og eventuelle restancer er betalt.

Sælger skal, til køber, udlevere den seneste udarbejdede årsrapport, budget og eventuel indkaldelse til generalforsamling, lige‐ som sælger skal oplyse køber om alle relevante forhold omkring parcellens forpligtelser over for foreningen og foreningens eventuelle forpligtelser i form af lån mv. som køber hæfter for. Gene‐ ralforsamlingsreferater og vedtægter kan hentes på Grundejer‐ foreningens hjemmeside.

 

§4. Stemmeret

Intet medlem kan have mere end én stemme uanset hvor mange parceller medlemmet ejer.

Stemmeafgivning kan ske ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen eller en advokat. Intet medlem kan repræsentere mere end ét andet medlem.

Medlemmer der er i restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen mister alle medlemsrettigheder, herunder stemme‐ ret på generalforsamlingen. Medlemmets forpligtelser over for foreningen består uændret.

 

§ 5. Udgiftsfordeling, hæftelse og andel af formue

Udgifter til foreningens drift, vedligeholdelse af fællesanlæg mv. påhviler samtlige medlemmer i lige forhold, dvs. med 1 andel pr. parcel, og medlemmerne hæfter tilsvarende pro rata for foreningens forpligtelser.

Intet medlem kan på noget tidspunkt gøre krav på at få udbetalt andel af foreningens formue.

 

§ 6. Kontingent og andre ydelser til foreningen

Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen med betalingsfrist den 15. januar i det efterfølgende år. Øvrige ydelser har en betalingsfrist på 14 dage efter påkrav.

Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyrer og morarenter i henhold til gældende lovgivning. Eventuelle inkassoomkostninger af enhver art påhviler skyldneren.

 

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og er beslutningsdygtig, når den er indkaldt som nedenfor anført. Vedtægtsændringer skal dog godkendes af Ballerup Kommune.

Indkaldelse

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev/mail eller anden skriftlig, offentlig kendt, kommunikationsform.

Indkaldelser skal indeholde specificeret dagsorden, og til den ordinære generalforsamling vedlægges årsrapport og budget som skal behandles.

Afstemningsregler

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog jf. nedenfor.

Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer, salg af væsentlige aktiver eller forslag, der har væsentlig indflydelse på det enkelte medlems hæftelse eller ydelse til foreningen kræver, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor, eller at 2/3 af samtlige mødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, stemmer herfor.

Vedtægterne vil dog aldrig kunne ændres således, at de strider mod deklarationen, med mindre dette vedtages af samtlige med‐ lemmer og godkendes af kommunalbestyrelsen for Ballerup Kommune.

Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre 5 af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten ønsker skriftlig afstemning.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det foregående år

 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse og godkendelse af honorar til bestyrelsen

 6. Fastsættelse og godkendelse af budget for det igangværende år og kontingent for det efterfølgende år

 7. Valg af bestyrelse

  1. Formand

  2. Kasserer

  3. Bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år, 2 i ulige år)

 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

 9. Valg af revisor

 10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 25 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring ledsaget af motivering af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Referat

Generalforsamlingsreferat underskrives af dirigenten og offentliggøres på hjemmesiden.

 

§ 8. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer af foreningen, som vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges hvert år, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2‐årig periode. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen skal varetage foreningens løbende drift i overensstemmelse med deklarationen, vedtægterne og de af generalfor‐ samlingen vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen skal herunder påse, at de i deklarationen indeholdte ordensbestemmelser overholdes samt at de arealer, der er udlagt til parker, legepladser m.v. holdes i god stand.

Bestyrelsen kan vælge at løse opgaverne gennem etablering af udvalg mv., hvor der kan inddrages medlemmer af foreningen.

Der udarbejdes referat fra de afholdte bestyrelsesmøder.

Forretningsorden

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, hvoraf bl.a. skal fremgå:

•afholdessåofteformandeneller2bestyrelsesmed‐lemmerfinderdetnødvendigt,ogindkaldelseforetagesafformandenmedmindst7dagesvarsel.

•Alleafgørelsertræffesvedstemmeflerhed.Itilfældeafstemmelighederformandensstemmeafgørende.

•Gyldigbeslutningkanikketræffes,såfremtkun4afbestyrelsesmedlemmerneertilstede,medmindredisseerenigeombeslutningensindhold.

Hvis et bestyrelsesmedlem, uden lovligt forfald, udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan den øvrige bestyrelse beslutte, at bestyrelsesmedlemmet erstattes af en af de valgte suppleanter.

Honorarer

Udbetaling af honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan kun ske efter forudgående generalforsamlingsbeslutning.

 

 

§ 9. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelses‐ medlemmer eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf kræver generalforsamlingens samtykke, og dokumenter herom skal underskrives af den samlede bestyrelse.

 

§ 10. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form.

Foreningens formue kan anbringes i børsnoterede danske obligationer og obligationsbaserede danske investeringsforeninger efter bestyrelsens skøn.

Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med og forvaltning af foreningens midler.

Foreningens årsrapport revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

 

§ 11. Opløsning

Foreningen kan kun opløses med godkendelse af kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, og kun såfremt 3/4 af foreningens medlemmer stemmer derfor, og alle foreningens økonomiske forpligtelser er afviklet.

Såfremt der ved foreningens opløsning er formue i behold, skal denne udloddes til foreningens medlemmer efter reglerne for disses hæftelse, jfr. § 5.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den

28. april 2015 og den 26. april 2016, og efterfølgende godkendt af Ballerup Kommune.

 

Bestyrelsen

Lisette M. Carlsson

Jens Bredo

Lene Gerberg

Jacob Goltermann

Ane Poulsen  

Allan Kristensen

Dorte Faurby