Tag-arkiv: Nyheder

sp. til regnskab 2019 fra grundejer

Kære Grundejere,

Vi har fået disse spørgsmål fra Anne, som jeg hermed vil besvare og reflekterer på.

Mvh.

Finn Andersen, LHA 49, Kasserer

Hej Finn.

Jeg kan se, at vi har tabt 30.000 kr. på kursreguleringer af værdipapirer.

Dette er korrekt, at der har været kursreguleringer i den størrelse. Samtidig er der modtaget ca. 33.000,- kr. som indtægter i form af udbytte.

Er helt med på, at vi er i usikre tider og tiden er bestemt ikke inde til at begynde at sælge papirer. Men kan det være, at vi skal overveje andre måder at investere på? Står papirerne i aktier eller primært obligationer?

Grundejerforeningens placerede midler – de godt 2,3 mio.kr. – er placeret i Danske Invest, og alle kan se på nettet hvorledes forvaltningen udvikler sig. Slå koden DK0015989610 op på www.danskeinvest.dk.

Puljen er valgt med lav risiko, og der er ingen planer om at omlægge placeringen af midlerne. Profilen for

placeringen er:

 • Investeringspolitik. Afdelingen investerer bredt i danske obligationer som opfylder reglerne for anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler. For at opnå en merrente med lav risiko investeres i højere forrentede obligationer samt op til 20% af porteføljen i erhvervsobligationer. (kilde:www.danskeinvest.dk)

Kunne man overveje at lave en meningsmåling på vores aktiviteter?

Grundejerforeningens aktivitetsniveau og budgetterne herfor besluttes årligt på generalforsamlingen. Det er dermed her, at meningstilkendegivelserne sker (læs: meningsmåling).

Det er dejligt, at vi har så mange aktiviteter, men er behovet der også? Festerne danner underskud. Fester vi for naboområdernes børn?

Det er bestyrelsens klare opfattelse, hvilket årligt bakkes op af generalforsamlingen, at de aktiviteter der afholdes bør fortsætte på nuværende niveau og omfang. Det er naturligvis altid op til generalforsamlingen at beslutte anderledes. Men bestyrelsen vil fortsat indstille, at en del af vores kontingentindbetalinger anvendes til disse aktiviteter.

I stedet for at budgettere med underskud, kunne vi så tænke på hvad der sker, når vi får pålagt at grave fjernvarme ned? Eller kloakkerne er i så dårlig stand at det ikke er nok at spule dem? De må efterhånden være ca. 60 år. Det vil være ærgerligt at have festet alle pengene op når de store omkostninger falder. Foreligger der måske en langtidsplan?

Grundejerforeningens resultat skal ses over en længere årrække. Nogen år er der store udgifter til snerydningen, andre år er der stort set ingen udgifter hertil. Dette samme gælder for plejning af de grønne områder, oprydning i søer, kloakvedligeholdelse, legepladser, fitnessredskaber m.m.

I perioden 2013-2019 er det samlede overskud ca. 230.000 kr.

Bestyrelsen tænker hele tiden langsigtet. HVIS der på et tidspunkt skulle komme markante og store

anlægsudgifter, er der dels foreningens formue, dels muligheden for yderligere egen betaling. Disse

beslutninger vil altid skulle tages af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Viggo Barfoeds Allé 46

2750 Ballerup

Udskydelse af generalforsamling i Digterparken

I henhold til vedtægterne skal ordinær generalforsamling afholdes i april, men bestyrelsen regner med alles opbakning til, at dette udskydes. Vi vil senere melde en ny dato ud ca. 3-4 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen følger af vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det foregående år
 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse og godkendelse af honorar til bestyrelsen
 6. Fastsættelse og godkendelse af budget for det igangværende år og kontingent for det efterfølgende år
 7. Valg af bestyrelse
  1. Formand
  2. Kasserer
  3. Bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år, 2 i ulige år)
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

 

Orientering og status på nuværende tidspunkt

 

 1. Bestyrelsens beretning er i første omgang indholdet via artikler i Digterbladet, samt nyhedsbreve på hjemmesiden. Egentlig beretning gives på kommende generalforsamling.
 2. Regnskab samt budget vedlægges til medlemmernes orientering. Regnskabet er revideret, og indstilles til godkendelse når der kan afholdes generalforsamling. Spørgsmål kan rettes til kassereren.
 3. Indkomne forslag udskydes til generalforsamlingen.
 4. Bestyrelseshonorar og fastsættelse af dette afventer generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsen arbejder videre under de tidligere givne økonomiske rammer. Budgettet for 2020 ligger op ad tidligere års økonomiske ramme. I 2020 afholdes der omkostninger til oprensning af kloaker, samt oprensning i vores søer. Budgettet og kontingentet indstilles til godkendelse på den kommende generalforsamling.
 6. Bestyrelsen forsætter med den nuværende sammensætning indtil der kan afholdes valg på den ordinære generalforsamling.
 7. – do –
 8. Bestyrelsen vil indstille, at Deloitte genvælges som revisor

 

Regnskab/Årsrapport kan ses her og findes også under downloads

 

 

Forslag til generalforsamlingen

Der ikke så længe til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Digterparken. Som bekendt er vi en rigtig god og solid forening med en fornuftig egenkapital, og bestyrelsen henleder derfor alles opmærksomhed på, at man som grundejer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder mulig anvendelse af vores egenkapital. Forslagene skal være skriftlige, velbegrundede og med økonomisk grundlag for at generalforsamlingen kan tage kvalificeret stilling.

Så hvis du brænder inde med et godt forslag til gavn for grundejerne, så send det skriftligt til bestyrelsen inden den 15.marts 2020 (gerne før). Du kan IKKE stille forslag ved at skrive på Facebook, det skal sendes til bestyrelsen@digterparken.dk

 

Er du forresten nysgerrig mht. hvad der står I vores vedtægter, så læs dem her: https://digterparken.dk/?page_id=205#%C2%A7%207.%20Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes 21/4-2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lukket pt.- Besøg på Toms

Kære alle grundejere der har mailet tilbage vedr. besøg på Toms.

Der har været en overvældende interesse for besøg hos Toms og allerede nu kan vi fylde over 3 besøg, jeg kontakter Toms i morgen for at prøve at få flere datoer i kalenderen..

 

Jeg kontakter alle, og ud fra først til mølle princippet vil pladserne blive fordelt. Jeg håber vi kan få nogle flere aftaler om flere besøg.

 

Mvh Lisette

 

Hej Digterparken

Bestyrelsen har i længere tid arbejdet på et besøg hos Toms chokoladefabrik og har endelig fået en aftalt i stand, og fået lov at invitere 30 personer med i første omgang.

Besøget bliver d. 5/2 kl 16:30 -19:00

Der er nogle retningslinjer for besøget som er beskrevet nedenunder.

Senest 1. februar skal vi sende en deltagerliste til Toms med fulde navn på alle deltagerne. Husk at besøget er for voksne (15+). Bemærk desuden at adgangsforholdene ikke er handicapvenlige ift. kørestole (ingen elevatorer). Kontakt os hvis der er spørgsmål vedr. dette. Deltagerlisten skal udelukkende bruges ifm. deres security.

Fra kl. 16.10 d. 5/2 kan vi passere deres portvagt. Til dette skal alle deltagere medbringe billed-ID (kørekort eller pas). Vi må gerne komme enkeltvis eller i mindre grupper, blot alle ankomne figurerer på deltagerlisten.

Kl. 16.30 – 18.00 vil der være foredrag og dialog om Toms og chokoladeproduktion.

Kl. 18.00 – 19.00 vil der være fremvisning i de dele af produktionen, hvor de har lov til at tage gæster med rundt.

Hvis du/i har lyst til at besøge vores nabo Toms chokoladefabrik så skriv en mail til Lisette på formand.dp@gmail.com med ovenstående oplysninger.

Aflysning af juletræs-tænding.

Kære alle i Digterparken.

Vi bliver desværre nødt til at aflyse den ellers allerede traditionsrige juletræs-tænding, som skulle have fundet sted på søndag.

Bestyrelsen har gennem lang tid arbejdet hårdt for, at der bliver etableret ny strømføring til juletræet på hjørnet af Ludvig Holsteins Alle efter kommunens belysningsprojekt blev afsluttet. Vi må desværre konstatere, at vi ikke kan få garanti for, hvornår strømføringen bliver etableret. Og vi kan jo ikke afholde tænding af træet uden at det faktisk kan tændes, og derfor aflyser vi arrangementet i år.

Vi håber naturligvis fortsat, at der kommer strøm til træet inden jul, og hvis det sker sørger vi selvfølgelig for at tænde for lyset med det samme.

Vi håber, I kan finde en anden god anledning til at mødes med nogle af de mange søde naboer i området i den tilstundende juletid.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Opdatering på hastigheds nedsættende foranstaltninger i Digterparken.

Ballerup kommune har idag oplyst, at de planlægger at igangsætte arbejdet på vejen “Digterparken” i næste uge (uge 25), og forventer at være færdige omkring den 18. juli 2019.

Der vil, som besluttet på seneste generalforsamling, blive etableret 4 bump og 1 hævet flade, 2 krydsningsheller og midterstribe på vejen “Digterparken”.

 

/Bestyrelsen

Borgermøde ifbm. generalforsamlingen – vedr. trafiknedsættende foranstaltninger på Digterparken

Bestyrelsen har aftalt med kommunen, at der afholdes et borgermøde den 30 april fra kl 19.30-20.30 (umiddelbart inden vores ordinære generalforsamling), hvor kommunen vil præsentere 2 muligheder for trafiknedsættende foranstaltninger på Digterparken.

Det skal bemærkes, at bestyrelsen bistår med det praktiske ifm Borgermødet, men det er kommunen der afholder borgermødet og borgermødet har ikke har noget med generalforsamlingen at gøre.

Vi forventer at få en beskrivelse af de 2 forslag inden 1 april fra kommunen. Disse forlag vil vi distribuere sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

/Bestyrelsen